คนไทยรวมพลัง

ร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ

สำรวจความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ

ที่มา/หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งในแถบเอเชียที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยาสูบหลายฉบับและมีการบังคับใช้อยู่ในหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งการออกพระราชบัญญัติเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการ อาทิเช่น กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต มุ่งเน้นไปในด้านการจัดหารายได้เกี่ยวกับภาษีอากรของยาสูบ และทำการปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายยาสูบและยาสูบผิดกฎหมาย ในขณะที่กรมศุลกากร จะทำการตรวจจับปราบปรามยาสูบผิดกฎหมายที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นสำคัญ

กรมควบคุมโรค โดยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ทั้งสองฉบับ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีในความรับผิดชอบมาโดยตลอด ดังนั้นจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านกฎหมาย และด้านการควบคุมยาสูบ ร่วมดำเนินการปรับปรุง และยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... ขึ้นโดยดำเนินการควบรวมสาระสำคัญทางกฎหมายทั้งสองฉบับเข้าด้วยกัน และเพิ่มเติมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด ระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพื้นที่ กำหนดนิยามศัพท์ให้มีความครอบคลุม และสอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันอาทิ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” “การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” เพื่อให้ครอบคลุมการส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ เป็นต้น ของคำว่ายาสูบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดคำนิยามเกี่ยวกับการโฆษณาใหม่ ให้รวมถึงการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ในการนี้เพื่อให้พลเมืองทุกคนในสังคมไทย ได้มีโอกาสในการสื่อสารเชิงทัศนะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงจัดทำเว็บไซต์ www.tobaccohearing.com อันเป็นช่องทางสื่อสารหนึ่ง ที่ได้รับเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถทางด้านกฎหมาย และนำไปสู่การสร้างสังคมไทยไร้ควันบุหรี่

ดาวน์โหลด : (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

Facebook ของเรา